Składka członkowska na rok 2023 wynosi 25 zł miesięcznie,

w przypadku uiszczenia jej za rok z góry: 275 zł za 12 miesięcy
Składki uiszczone z góry nie podlegają zwrotowi w przypadku ustania członkostwa przed końcem okresu, za jaki zostały zapłacone.

Składki prosimy uiszczać wyłącznie na nasz rachunek bankowy

78 1600 1169 1898 1525 4000 0001

Wypełnij deklarację

Ja niżej podpisany/a deklaruję wstąpienie do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego
„Solidarność” Taksówkarzy Zawodowych m.st. Warszawy.
Oświadczam, że będę stosował/a się do postanowień Statutu Związku,
w szczególności zobowiązuję się do regularnego opłacania składek związkowych.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie poniższych danych osobowych w związku z realizacją celów statutowych NSZZ „Solidarność”.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie poniższych danych osobowych w celu wydania legitymacji elektronicznej.
4. Potwierdzam, że otrzymałem klauzulę informacyjną zgodną z tzw. RODO stanowiącą załącznik do Deklaracji Członkowskiej NSZZ „Solidarność