Jest oczywistym i nie trudnym do zrozumienia, że transport drogowy taksówką osobową odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu społeczeństwa i gospodarki. Taksówkarze to jedna z  najliczniejszych grup zawodowych prowadzących w większości przypadku jednoosobową działalność gospodarczą.

Od wielu lat zawód polskiego taksówkarza skutecznie był niszczony przez obozy polityczne mające bezpośredni wpływ na regulacje prawne.

W ostatnich czasie pojawiły się kontrowersje wokół decyzji PKP spółki skarbu państwa, oraz dotyczącej dzierżawy miejsc postojowych taxi na terenie Dworca Centralnego w Warszawie i PLL LOT którego głównym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, który ma 69,3 proc. udziałów w spółce, a drugim akcjonariuszem z 30,7 proc. jest Polska Grupa Lotnicza (PGL), należąca w 100 proc. do Skarbu Państwa. Obie te spółki podpisały umowy na obsługę postojów Taxi ze spółką z obcym kapitałem. Niewątpliwie postój taksówek w centrum Warszawy przy Dworcu Centralnym jak i postój na Lotnisku Chopina to strategicznie miejsca dla działalności taksówek warszawskich. Taka inicjatywa, spotkała się z burzliwymi reakcjami nie tylko przedsiębiorców oraz ekspertów  ale i samych mieszkańców stolicy, którzy zauważają pewne potencjalne zagrożenia.

Jednym z priorytetów obu tych spółek jest zapewnienie wysokiego standardu obsługi, w tym bezpieczeństwa, podróżnych korzystających z tych obiektów i usług.

Organem reprezentującym spółkę Skarbu Państwa PKP Polskie Linie Kolejowe SA jest Minister Infrastruktury (Dariusz Klimczak).  Natomiast PLL reprezentuje Minister Aktywów Państwowych (Borys Budka). Bacznie będziemy przyglądać się jakie działania podejmie w tej sprawie Ministerstwo Infrastruktury i Ministerstwo Aktywów Państwowych. Oczekiwać będziemy, że słowa Donalda Tuska zapewniające o dbałość o dobrą kondycję polskich przedsiębiorstw i przedsiębiorców będzie dla obecnie rządzącej Koalicji Obywatelskiej priorytetem.

Podpisanie umów dzierżawy terenu przez spółki skarbu państwa z firmami taksówkowymi z obcym kapitałem wiąże się z pewnymi zagrożeniami. Oto kilka potencjalnych kwestii, które warto wziąć pod uwagę:

 1. Konkurencja i wpływ na lokalne firmy:
  • Wprowadzenie obcych firm taksówkowych bezpośrednio uderza w lokalne przedsiębiorstwa i przedsiębiorców, co prowadzić do utraty rynku dla lokalnych usług taksówkowych.
  • Polityka firm z obcym kapitałem zmierzająca do monopolizacji ryku przy jednoczesnym użyciu narzędzi nie spełniających wymogów prawnych obowiązujących w Polsce i sposobu ich wykorzystywania, stają się nieuczciwą konkurencją dla polskich przedsiębiorców.
 2. Suwerenność gospodarcza:
  • Kwestia przekazywania kontroli nad miejscami postojowymi firmom z obcym kapitałem budzi obawy dotyczące suwerenności gospodarczej. Obywatele zastanawiają się, czy decyzje dotyczące lokalnych zasobów nie powinny leżeć w gestii przedstawicieli kraju, a nie zagranicznych inwestorów, co może prowadzić do utraty rynku dla krajowych firm i spowodować niekorzystne skutki dla miejscowego biznesu.
 3. Regulacje i zgodność z prawem:
  • Umowy dzierżawy terenu muszą być zgodne z obowiązującym prawem, a mianowicie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259, z późn. zm.) o zasadach zarządzania mieniem państwowym
  • wprowadzenie obcych firm na tereny należące do spółek skarbu państwa wymaga dostosowania również do lokalnych przepisów i regulacji dotyczących usług taksówkowych takich jak wyposażenie, oznakowanie pojazdów taxi i dostosowanie swoich cen na poziomie obowiązujących na terenie stosownego samorządu określonych na mocy uchwały cen maksymalnych.
  • Art. 4 w/w ustawy w punkcie 2 czytamy „Mieniem państwowym zarządza się zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki, z zachowaniem szczególnej staranności”
 4. Zrównoważony rozwój lokalnej społeczności:
  • Istnieje ryzyko, że obce firmy mogą działać w sposób, który nie jest zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnej, co może prowadzić do negatywnych skutków dla miejscowego społeczeństwa.
 5. Ryzyko korupcji:
  • Współpraca z firmami z obcym kapitałem zwiększa ryzyko korupcji i nieprawidłowości, zwłaszcza jeśli procesy kontrolne nie są odpowiednio transparentne i kontrolowane.
 6. Konflikty kulturowe i różnice w zarządzaniu:
  • Różnice kulturowe i styl zarządzania między firmami z różnych krajów mogą prowadzić do trudności w współpracy i prowadzeniu skutecznej działalności.
 7. Bezpieczeństwo pasażerów i standardy usług:
  • Wprowadzenie firm z obcym kapitałem powinno wymagać odpowiednich działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów, takich jak kontrola jakości usług taksówkowych, monitorowanie standardów bezpieczeństwa i monitorowanie zgodności taryfikatora wedle zgodności z prawem miejscowym.
  • Przejmowanie kontroli nad obszarem postojowym przez firmy z obcym kapitałem rodzi pytania dotyczące standardów bezpieczeństwa i jakości usług. Mieszkańcy obawiają się, że nowi operatorzy mogą nie spełniać lokalnych norm bezpieczeństwa, co może zagrażać pasażerom.
 8. Długoterminowe skutki ekonomiczne:
  • Umowy dzierżawy terenu powinny być oceniane pod kątem ich długoterminowego wpływu na gospodarkę lokalną, zapewniając równowagę między korzyściami a potencjalnymi zagrożeniami.

Podsumowując, kluczowe jest dokładne zbadanie wszystkich aspektów umów dzierżawy terenu z firmami taksówkowymi z obcym kapitałem, aby zminimalizować potencjalne zagrożenia i zapewnić korzystny wpływ na lokalną społeczność i gospodarkę. Właściwa regulacja, nadzór i współpraca z interesariuszami są kluczowe dla osiągnięcia pozytywnych rezultatów. Decyzja PKP i PLL o dzierżawie miejsc postojowych dla firm taksówkowych z obcym kapitałem budzi liczne pytania i obawy społeczne. Wielu mieszkańców oczekuje, że odpowiedzialni za spółki skarbu państwa podejmą odpowiednie kroki, aby zminimalizować potencjalne zagrożenia i zapewnić korzyści dla lokalnych społeczności, zarówno pod względem gospodarczym, jak i społecznym. W związku z tym, kluczowe jest, aby przeprowadzić staranne analizy i oceny ryzyka i zweryfikować podpisane umowy z firmami z obcym kapitałem. Zapewnienie przejrzystości, odpowiednich zabezpieczeń i współpracy w interesie publicznym jest kluczowe dla minimalizacji potencjalnych zagrożeń.

Jesteśmy głęboko przekonani, że odpowiedzialność wobec Polski. polskich obywateli i polskich przedsiębiorców w demokratycznym państwie prawa nakazuje podjęcie działań mających na celu poprawę obecnych regulacji. Współczesna Polska stoi przed wyjątkowym wyzwaniem, jakim jest zachowanie i umacnianie zasad demokracji, równości oraz sprawiedliwości. Dobro Polski i polskich przedsiębiorców powinno stanowić nadrzędny cel i odgrywać kluczową rolę w kształtowaniu stabilnego, rozwiniętego, mocnego społeczeństwa, a jej utrzymanie powinno być priorytetem dla każdego obywatela w dążeniu do dobra wspólnego.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *